Kierownik CBPR

Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego (1993-1998) oraz studium European and English Law Cambridge University (1996-1998). Stopień doktora otrzymał za wyróżniającą się obronę rozprawy doktorskiej poświęconej zakazowi wstecznego działania prawa (2003). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 w oparciu o rozprawę „Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa” za którą otrzymał I nagrodę w XLIX Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie w dziedzinie nauk prawnych. Od 2005 roku radca prawny (egzamin z 2. lokatą) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, przez ponad 20 lat związany z jedną z największych i najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Polsce. W latach 2005-2007 wojewoda śląski, stypendysta US State Department oraz Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej. W latach 2009-2016 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie członek tej komisji), od 2010 r. wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2016 r. – wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Członek wielu zespołów eksperckich i ciał doradczych, w tym Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Uczestnik prac legislacyjnych i eksperckich nad wieloma projektami ustaw i aktów normatywnych. Doradca prezydenta Katowic m.in. w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych spółki Giesche SA (2008-2014) oraz przygotowania i wdrożenia metropolitalnych rozwiązań prawnych. W roku 2016 wybrany na funkcję prorektora do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wybrane publikacje książkowe:
Personhood Beyond Humanism. Animals, Chimeras, Autonomous Agents and the Law, Springer International Publishers 2018
Naturalizm i granice nauk prawnych. Wolters Kluwer, Warszawa 2017
Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn (co-ed. V. Kurki), Springer International Publishers, 2017
Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej I wyzwaniach XXI-wieku, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016
New Approaches to the Personhood in Law (co-ed. B. Stancioli), Peter Lang, Frankfurt a.M. 2016
Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014
Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012
Etyka w administracji publicznej (współautor – I. Bogucka). Lexis Nexis Warszawa 2012
Podstawy prawa intertemporalnego. Zmiany przepisów a problemy stosowania prawa. Lexis Nexis, Warszawa 2011
Etyczne problemy prawa. Lexis Nexis, Warszawa 2011

 

 

Zastępca Kierownika CBPR

dr hab., prof. UŚ Agnieszka Turska-Kawa – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka dwóch kierunków – politologii oraz psychologii – które konsekwentnie łączy w ramach prac naukowo-badawczych.
Autorka kilkudziesięciu artykułów podejmujących problematykę zachowań wyborczych, w szczególności ich psychologicznych determinant oraz przywództwa politycznego i kompetencji obywatelskich. Kierownik i wykonawczyni licznych grantów naukowo-badawczych (m.in. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Narodowego Centrum Nauki czy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Swoje pasje naukowe realizuje również organizacyjnie jako prezes prężnie działającej Sekcji Badań Wyborczych przy PTNP, prezes Fundacji Akademickiej IPSO ORDO podejmującej szeroką współpracę z samorządami czy redaktor naczelna czasopisma „Political Preferences”. Czlonkini European Consortium for Political Research i American Political Science Association. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2018-2019).

Bieżące prace naukowo-badawcze:
Delegatka Polski w Management Committee COST Akcji CA15207 „Professionalisation and Social Impact of European Political Science”. Prace naukowo-badawcze prowadzone są w ramach grupy „Social impact, media visibility and participation of Political Science in public sphere” (2016-2020);
„Psychological determinants of civic competences” – międzynarodowy projekt w ramach współpracy z Babes-Bolyai University (od 2016);
Intergovernmental Media Relations and Agenda Building During the Smolensk Airline Crash, University of Florida, College of Journalism and Communications (od 2016).

Wybrane publikacje
Korupcja polityczna (2017), Katowice: Fundacja Akademicka IPSO ORDO (współautor: Waldemar Wojtasik)
Centrality of Religiosity versus Civic Involvement. The Case of Poland (2018), „Communist and Post-Communist Studies” vol. 51 (1)
Determinanty chwiejności wyborczej (2015), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium województwa śląskiego (2013), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Voters’ Personalities and Ideal Party’s Personality. Evidence from Poland (2015), „Romanian Journal of Political Science”, vol. 15, no 1, (współautor: Irena Pilch).
The Specificity Of Electoral Volatility In European Parliamentary Elections (2014), „Political Preferences” nr 9/2014, s. 181-192.
Big Five Personality Traits Model in Electoral Behaviour Studies (2013) “Romanian Journal of Political Science”, vol. 13, no. 2, s. 69-107.

 

 

Senior Researchers

 

dr Anna Muś – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, w ramach których obroniła tytuły w dyscyplinach prawo i nauki o polityce. Doktorat dotyczący tożsamości etnicznej oraz zachowań politycznych Górnoślązaków obroniła z wyróżnieniem w 2019 roku. Jeszcze jako studentka brała udział w konkursie 2016 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Swoje zainteresowania naukowe rozwijała także za granicą w ramach mobilności finansowanej przez program Erasmus + współpracując z NISE (National Movements and Intermediary Structures in Europe w Antwerpii) oraz ECMI (European Centre for Minority Issues we Flensburgu). Jako stypendystka przebywała na Slezská univerzita v Opavě, prowadząc badania naukowe dotyczące ruchu etnoregionalistycznego na Morawach i Śląsku Opawskim.

Publikacje

ORCID

 

 

dr Łukasz Trembaczowski – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię ekonomiczną, socjologię pracy i sprawiedliwą transformację. Przez wiele lat zajmował się problematyką zaufania i ryzyka. Autor kilkudziesięciu artykułów, autor i współautor pięciu książek i redaktor monografii zbiorowych. Koordynator naukowy Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Just Transition Research Collaborative przy UNSDP. Współautor raportu Propozycje rekomendacji dla obszaru sprawiedliwa transformacja, przygotowanego dla Ministerstwa Klimatu (2020). Koordynator badań i członek zespołów badawczych w licznych projektach na zlecenie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Katowice i innych jednostek samorządowych i terytorialnych.

ORCID

 

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl